Privacystatement DigiH B.V.

Op deze pagina tref je het privacystatement aan van DigiH B.V. (“DigiH”). DigiH is dé digitale zorgzoeker en zorgverwijzer, waarmee patiënten en mantelzorgers kunnen zoeken naar (gespecialiseerde) paramedici, eerstelijns zorgverleners en zorg(hulp)winkels. Huisartsen en specialisten kunnen naast zoeken ook verwijzen.

Dit privacystatement verschaft ook informatie over de verwerking van gegevens door ons via de website www.digih.nl.

Door het gebruik van onze website of door contact met ons op te nemen, ontvangen wij bepaalde gegevens van jou als gebruiker. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Met dit privacystatement willen wij jou daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij verzamelen, de wijze waarop we gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw (persoons)gegevens?

Als je gebruik maakt van onze diensten en daarvoor rechtstreeks informatie aan ons verstrekt, dan zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit betekent dat wij de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee de persoonsgegevens worden verwerkt kunnen bepalen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.

Als je via onze website gebruik maakt van de diensten van een zorgverlener en daarvoor rechtstreeks informatie aan de zorgverlener verstrekt, dan is de betreffende zorgverlener verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG. In dat geval bepaalt de betreffende zorgverlener de doeleinden en de middelen waarmee jouw persoonsgegevens worden verwerkt. In onze overeenkomst met de zorgverlener hebben wij de zorgverlener verplicht om duidelijke en overzichtelijke informatie te verstrekken op welke wijze de betreffende zorgverlener jouw persoonsgegevens verwerkt. Enkel de zorgverlener kan aangesproken worden op de naleving daarvan.

2. Welke gegevens worden verzameld en met welk doel?

Als je gebruik maakt van één van onze diensten of als je (om andere redenen) contact met ons opneemt, dan kunnen wij de gegevens die je aan ons verstrekt verzamelen. Het gaat daarbij onder meer om voornamen en achternaam, (praktijk-)adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en alle overige informatie die je (actief) aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch, bij een zoekopdracht, een verwijzing of bij het maken van een afspraak.

Wij verzamelen voornoemde persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden. Zo verzamelen we deze gegevens om:

 • je te identificeren als persoon en je op de juiste manier aan te spreken met jouw naam;
 • jouw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden;
 • je de mogelijkheid te bieden om een (zorgverleners-)account aan te maken op onze website;
 • de overeenkomst die we met jou hebben te kunnen uitvoeren;
 • een zorgverlener voor jou als gebruiker te selecteren;
 • met jou te kunnen communiceren bij opmerkingen of feedback;
 • statistieken over het gebruik van onze website(s) samen te stellen en te analyseren;
 • de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze website(s) te verbeteren;
 • te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Daarbij kunnen we de informatie die we hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen, bijvoorbeeld via de website. Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren. Als je gebruik maakt van onze website worden er automatisch gegevens van jou verwerkt. Het gaat dan om de volgende informatie:

 • informatie over de gebruikte browser (type, versie, schermresolutie etc.);
 • IP-adres;
 • gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van de website(s);
 • contactgegevens die worden achtergelaten via het inschrijfformulier en/of contactformulier.

Om jouw gegevens te mogen verwerken moeten wij ons kunnen baseren op een wettelijke grondslag. In de meeste gevallen zal dit het uitvoeren van een overeenkomst, een wettelijke verplichting of onze gerechtvaardigde belangen zijn. Wij willen zowel de gebruiker als de zorgverlener namelijk graag de best mogelijke service bieden. Om dit te doen verwerken wij jouw gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het versturen van e-mails, het bezoek aan onze website en het promoten van onze social mediakanalen. Hierbij houden wij altijd rekening met jouw privacybelang. Als er sprake is van gerechtvaardigd belang, kijken wij natuurlijk wel of wij vinden dat jouw belangen niet zwaarder wegen dan die van ons.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Om die reden raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Cookies
Om onze website goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op uw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop je onze website gebruikt. Ook verkrijgen we van zo’n cookie informatie die nodig is om onze website goed te laten werken. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vind je in ons cookiebeleid.

3. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Wij hebben de privacy hoog in het vaandel staan en zorgen ervoor dat jouw gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

4. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Voor zover er voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen wij deze gegevens nooit langer bewaren dan twee (2) jaar nadat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn.

Voor de bewaartermijn van de gegevens die via cookies worden verzameld, verwijzen wij je graag naar ons cookiestatement.

5. Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de situatie dat het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is voor de afhandeling van jouw vraag of klacht. Jouw gegevens worden verder alleen doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als het desbetreffende land een passend niveau van gegevensbescherming heeft.

Wij kunnen jouw gegevens verder verstrekken aan derden die deze gegevens (in onze opdracht) verwerken:

Zorgverlener(s)
Wij kunnen jouw persoonsgegeven met zorgverleners delen als deze zorgverlener uit jouw zoekopdracht of die van de verwijzer naar voren komt. Deze specifieke zorgverlener kan vervolgens contact opnemen met jou.

Gebruiker(s)
Wij kunnen gebruikers van DigiH (persoons)gegevens verschaffen over zorgverleners. Doorgaans zal dit algemene bedrijfsinformatie zijn, maar we sluiten niet uit dat hier ook persoonsgegevens van paramedici, zorgverleners en/of zorg(hulp)winkels bij zitten.

Externe ICT-leverancier(s) Met deze organisaties hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de omgang met jouw persoonsgegevens en wat ze hiermee wel en niet mogen doen.

6. Welke rechten heb je ten aanzien van de gegevensverwerking?

We wijzen je graag op jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

Recht op inzage
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

Recht op rectificatie en aanvulling
Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen jouw gegevens aanpassen als je daarom vraagt.

Recht op vergetelheid
Je hebt in een aantal gevallen het recht om jouw gegevens door ons te laten verwijderen. Hiervan zal sprake zijn als:

 • wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens hebben verzameld of verwerkt; of
 • je zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekt; of
 • je zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om jouw gegevens te verwerken; of
 • je zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zich richt tegen direct marketing; of
 • er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van jouw gegevens; of
 • wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of
 • je jonger bent dan 16 jaar en jouw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.

Recht op beperking van de verwerking Je hebt het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van jouw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar je ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als je deze gegevens later nog wilt opvragen.

Recht op dataportabiliteit (= het overdragen van gegevens)
Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou hebben verzameld. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
Mocht je bezwaar hebben tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder jouw persoonsgegevens niet mogelijk is onze diensten aan je aan te bieden.

Wil je deze rechten (toch) uitoefenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

7. Bij wie kun je terecht?

Je kunt op ieder moment contact met ons opnemen als je vragen of verzoeken hebt in het kader van de gegevensverwerking.

Onze gegevens zijn:
Bedrijfsnaam: DigiH B.V.
Adres: Kanaaldijk-Zuid 15A, 5611 VA Eindhoven
E-mail: info@digih.nl

8. Wat kun je doen als je een klacht hebt?

Als je niet (meer) tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, dan kunt je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Aanpassen privacystatement

Wij behouden ons het recht voor om deze privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij adviseren je daarom om dit privacystatement regelmatig te raadplegen. Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op november 2021.