Algemene Voorwaarden DigiH B.V.

Definities

DigiH BV
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DigiH, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81522681.

DigiH
het online zoek- en verwijssysteem van DigiH, waar patiënten kunnen zoeken en huisartsen, medisch specialisten zoeken en verwijzen naar (gespecialiseerde) paramedici, Zorgverleners en/of zorg(hulp)winkels in Nederland.

Gebruiker
iedereen (rechtspersonen en natuurlijke personen) die gebruik maakt van DigiH, waaronder (maar niet uitsluitend) patiënten, huisartsen, medisch specialisten, Zorgverleners en zorg(hulp)winkels.

Overeenkomst
iedere overeenkomst die tussen DigiH en de Zorgverlener tot stand komt als gevolg van de registratie van de Zorgverlener in DigiH, elke wijziging of aanvulling daarop, en alle handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst.

Zorgverlener
de zorgaanbieder, die zich inschrijft als zorgaanbieder in DigiH en als zodanig in DigiH staat geregistreerd. In meervoud aangeduid als Zorgverleners.

Zorgverwijzer
personen met een BIG-registratie en een AGB-code die zich op DigiH registreren als zelfstandige verwijzer of als verwijzer via een verwijsgroep met als doel patiënten te kunnen verwijzen naar (gespecialiseerde) Zorgverleners. Ook personen zonder BIG-registratie en AGB-code mogen verwijzen, maar dan namens een persoon die wel BIG-geregistreerd is en een AGB-code heeft én hier toestemming voor heeft gegeven. In meervoud aangeduid als Zorgverwijzers.

Portfolio het persoonlijke portfolio overzicht van een Zorgverlener of zorg(hulp)winkel in DigiH.

Partijen DigiH en de Wederpartijen samen.

Wederpartij
Zorgverlener en/of Zorgverwijzer. Als in een artikel wordt verwezen naar ‘Wederpartij’ dan wordt hierin zowel de Zorgverlener als de Zorgverwijzer bedoeld, net wat de aard van de relatie is.

1. Wanneer gelden deze voorwaarden?

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van een Wederpartij in DigiH en voor elk gebruik van DigiH door Gebruiker.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen of aanvullingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als DigiH hierop schriftelijk akkoord heeft gegeven en alleen op het specifieke gedeelte waarvoor dit akkoord is gegeven.

1.3 Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. DigiH zal dan samen met de Gebruiker een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.

1.4 Als DigiH van een Gebruiker niet steeds een strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat DigiH het recht zou verliezen om in andere gevallen wel de strikte naleving te verlangen.

2. Registratie van Zorgverleners in DigiH

2.1  Zorgverleners die gebruik willen maken van, en gevonden willen kunnen worden in, DigiH moeten zich registreren via het inschrijfformulier op de website www.digih.nl. Gelijktijdig met de registratie van de Zorgverlener in DigiH (het aangemaakte Portfolio) komt de Overeenkomst tussen DigiH BV en de Zorgverlener tot stand.

2.2 Registratie in DigiH staat open voor iedere Zorgverlener, tenzij:

a. er sprake is van een (huidige of recentelijke) schorsing van de Zorgverlener door een medisch tuchtcollege;

b.  de registratie van de betreffende Zorgverlener in DigiH in het verleden op initiatief van DigiH is beëindigd, ongeacht de reden daarvan;

c. de registratie van de betreffende Zorgverlener in DigiH in het verleden door de Zorgverlener zelf is opgezegd of beëindigd, ongeacht de reden daarvan;

d.  de registratie van de betreffende Zorgverlener in DigiH naar mening van DigiH schade kan toebrengen aan de belangen of goede naam van haar onderneming.

DigiH BV kan in voorkomende gevallen (a t/m d) nadere voorwaarden verbinden aan een registratie van de betreffende Zorgverlener in DigiH of een registratie van een Zorgverlener in DigiH in het geheel weigeren.

DigiH BV laat enkel de registratie van zorg(hulp)winkels toe op grond van door DigiH zelf nader te formuleren voorwaarden.

2.3 Als DigiH BV op grond van het vorige lid een registratie van een Zorgverlener in DigiH weigert, dan zal DigiH BV dit schriftelijk mededelen aan de Zorgverlener. DigiH BV heeft geen verplichting om een dergelijke weigering nader te motiveren. Als er op dat moment al sprake is van een Overeenkomst, dan kan de weigering van DigiH BV worden beschouwd als een ontbinding van de Overeenkomst.

2.4 Als DigiH BV een registratie van een Zorgverlener in DigiH accepteert, dan verkrijgt de betreffende Zorgverlener toegang tot zijn/haar account en daarmee Portfolio.

2.5 Inschrijving geschiedt per Zorgverlener. Er wordt maximaal één account en daarmee Portfolio aangemaakt en geactiveerd per Zorgverlener.

3. Registratie van Zorgverwijzers in DigiH

3.1 Zorgverwijzers die gebruik willen maken van DigiH voor verwijzingen moet zich eerst registreren als verwijzer op de website www.digih.nl. Gelijktijdig met de registratie van de Zorgverwijzer in DigiH komt de Overeenkomst tussen DigiH BV en de Zorgverwijzer tot stand.

3.2 Registratie in DigiH staat open voor iedere Zorgverwijzer.

3.3 Als DigiH BV een registratie van een Zorgverwijzer in DigiH weigert, dan zal DigiH BV dit schriftelijk mededelen aan de Zorgverwijzer. DigiH BV heeft geen verplichting om een dergelijke weigering nader te motiveren. Als er op dat moment als sprake is van een Overeenkomst, dan kan de weigering van DigiH BV worden beschouwd als een ontbinding van de Overeenkomst.

3.4 Als DigiH BV een registratie van een Zorgverwijzer in DigiH accepteert, dan verkrijgt de betreffende Zorgverwijzer toegang tot zijn/haar account.

3.5 Inschrijving geschiedt per Zorgverwijzer. Er wordt maximaal één account aangemaakt en geactiveerd per Zorgverwijzer.

4. Verplichtingen van de Wederpartij

4.1 De Wederpartij zorgt ervoor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan DigiH BV heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de registratie en het inrichten van het account en daarmee Portfolio, of waarvan de Wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte registratie in DigiH, tijdig en in de door DigiH BV gewenste vorm en wijze aan DigiH BV ter beschikking worden gesteld. De Wederpartij is in ieder geval verplicht om te allen tijde actuele contactgegevens te communiceren aan DigiH BV.

4.2 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan DigiH BV ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van of via derden afkomstig zijn.

4.3 Het is de Wederpartij niet toegestaan om de rechten en plichten die hij/zij heeft op grond van de Overeenkomst aan een derde te verkopen, over te dragen, te verpanden of anderszins te vervreemden.

4.4 De Wederpartij zal:

 • DigiH uitsluitend gebruiken voor legale doeleinden;
 • DigiH niet aanwenden voor het ontvangen, opslaan of overbrengen van gegevens, documenten of informatie die (enigszins) kan worden beschouwd als obsceen, (be)dreigend, discriminerend, beledigend, smadend of anderszins negatief ervaren kan worden;
 • in het gebruik van DigiH geen gegevens, documenten of informatie ontvangen, opslaan of overbrengen die in strijd is met de vertrouwelijkheid of in strijd is met de openbare orde;
 • in het gebruik van DigiH geen gegevens, documenten of informatie ontvangen, opslaan of overbrengen die de intellectuele eigendomsrechten van derden schendt;
 • geen virussen overbrengen naar DigiH of derden;
 • ervoor zorgdragen dat een toereikend en actueel antivirusprogramma (incl. firewall) is geïnstalleerd op elk apparaat waarmee toegang wordt verschaft tot DigiH;
 • geen gebruik maken van geautomatiseerde gegevens of software om gegevens, documenten of informatie te onttrekken uit DigiH, tenzij de Wederpartij voorafgaand hieraan expliciete schriftelijke toestemming heeft verkregen van DigiH BV.

4.5 De Zorgverlener is nadat deze een verwijzing via DigiH ontvangt verplicht de doorverwezen patiënt zelf te behandelen. Het is niet toegestaan dat de behandeling wordt uitgevoerd door een collega van de Zorgverlener die niet is geregistreerd bij DigIH.

4.6 Het is de Wederpartij niet toegestaan om de rechten en plichten die hij/zij heeft op grond van de Overeenkomst aan een derde te verkopen, over te dragen, te verpanden of anderszins te vervreemden. Als de Wederpartij wil dat een derde (bijvoorbeeld een agentschap) toegang verkrijgt tot zijn/haar Portfolio of account, dan dient de Zorgverlener hiervoor (voorafgaand) schriftelijke toestemming te vragen aan DigiH BV. DigiH BV kan aan deze toegang extra voorwaarden verbinden, o.a. middels het sluiten van een (aanvullende) overeenkomst. De Wederpartij zal in ieder geval altijd verantwoordelijk zijn voor het handelen en nalaten van deze derde alsof dit handelen of nalaten door de Wederpartij zelf is begaan.

4.7 De Wederpartij zal nooit technische voorzieningen die bedoeld zijn om DigiH te beschermen, (laten) verwijderen of omzeilen. DigiH BV is steeds gerechtigd technische maatregelen te treffen tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen Partijen is overeengekomen.

4.8 Als de Wederpartij niet, niet-tijdig of niet behoorlijk aan zijn/haar verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel heeft voldaan, dan is DigiH BV gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan zijn/haar verplichtingen zoals genoemd in dit artikel heeft voldaan. Als DigiH BV als gevolg hiervan kosten moet maken, dan komen deze kosten voor rekening van de Wederpartij. Deze kosten zullen in dat geval op basis van nacalculatie door DigiH BV aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

5. Toegang tot DigiH en gebruik van DigiH

5.1 DigiH BV verstrekt de Wederpartij gedurende de looptijd van de Overeenkomst toegang tot DigiH met eigen account.

5.2 De Wederpartij kan zelf een account en daarmee Portfolio aanmaken in DigiH, waarmee hij/zij met een zelf opgegeven geldig e-mailadres en wachtwoord kan inloggen.

5.3 Het account is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en gekoppeld aan de Wederpartij die het account heeft aangemaakt en geactiveerd. Als er binnen één praktijk meerdere Zorgverleners en/of Zorgverwijzers gebruik wensen te maken van DigiH dienen deze zich allemaal te registreren.

5.4 De Wederpartij is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in zijn/haar account en daarmee Portfolio, waarbij de Wederpartij zich verplicht om te allen tijde te handelen conform de toepasselijke wet- en regelgeving. DigiH BV wenst hierbij expliciet melding te maken dat het de verantwoordelijkheid is van de Wederpartij om onder meer (maar niet beperkt) te handelen in overeenstemming met de toepasselijke anti-spam wet- en regelgeving.

5.5 De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen en onderhouden van de apparatuur en ondersteunende producten en/of diensten die benodigd zijn om verbinding te maken met, toegang te hebben tot, of anderszins gebruik te maken van DigiH. De Wederpartij is ook zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van voornoemde apparatuur en ondersteunende producten en/of diensten.

5.6 DigiH BV biedt geen technische ondersteuning en kan niet garanderen dat DigiH op iedere smartphone, computer of apparaat (foutloos) functioneert.

6.Beveiliging en voorkomen van misbruik

6.1 De door of namens DigiH BV aan de Wederpartij verstrekte accountgegevens zijn vertrouwelijk en zullen door de Wederpartij als zodanig behandeld worden. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het aanmaken van een vertrouwelijk wachtwoord en voor de geheimhouding hiervan. De Wederpartij dient het door hem/haar aangemaakte wachtwoord regelmatig te wijzigen, in ieder geval indien en voor zover dit wachtwoord mogelijkerwijs kenbaar geworden kan zijn aan (een) derde(n). De Wederpartij is verplicht om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen en gebruik kunnen maken van het wachtwoord.

6.2 De Wederpartij is verplicht om het verlies of (het vermoeden van) ongeautoriseerd gebruik van het wachtwoord en/of account door een derde direct schriftelijk aan DigiH BV te melden en – waar mogelijk – zelf aanvullende maatregelen te treffen. Een dergelijke melding of een dergelijk getroffen maatregel ontslaat de Wederpartij overigens niet van eventuele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het verlies of ongeautoriseerd gebruik van het wachtwoord en/of account door derde(n).

6.3 Als DigiH BV constateert of redelijkerwijs vermoedt dat onbevoegden gebruik (kunnen) maken van het account van een Wederpartij of zich hiertoe toegang kunnen verschaffen, dan heeft DigiH BV het recht om het account van de betreffende Wederpartij onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die DigiH BV dientengevolge lijdt op de betreffende Wederpartij te verhalen. DigiH BV zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade aan de zijde van de Wederpartij als gevolg van de door DigiH BV getroffen beschermings-, beveiligings- of andere maatregelen.

7. Account/Portfolio

7.1 De Wederpartij kan zelf gegevens wijzigen in zijn/haar account en daarmee Portfolio.

7.2 Zoekopdrachten door Gebruikers en verwijzingen naar de Zorgverlener komt tot stand op basis van het (ingevulde) Portfolio.

7.3 De Zorgverlener staat ervoor in dat zijn/haar Portfolio juist, volledig en up-to-date is. Zo is de Zorgverlener verplicht om o.a. zijn/haar volledige contactgegevens in te vullen, een recente foto te plaatsen en andere door DigiH BV gewenste informatie in te vullen. Als zich wijzigingen voordoen, zoals een verhuizing van praktijkvoering of verandering van baan of bevoegdheden, dan is de betreffende Zorgverlener verplicht om dit direct, binnen 24 uur, te wijzigen in zijn/haar account en daarmee Portfolio.

7.4 De Zorgverlener is verplicht om de via DigiH ontvangen verwijzingen tijdig en correct te verwerken overeenkomstig de kwaliteitsnormen.

7.5 De Zorgverlener is verplicht om alle door DigiH gevraagde informatie steeds correct en volledig te registreren in zijn/haar account en daarmee Portfolio.

8. Beschikbaarheid van DigiH

8.1 DigiH BV spant zich in voor een optimale beschikbaarheid van DigiH, maar biedt hiervoor geen garantie. DigiH BV streeft ernaar om eventuele storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan tot een minimum te beperken.

8.2 DigiH BV behoudt zich het recht voor om DigiH tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van (gepland of spoed) onderhoud, aanpassing of verbetering van DigiH of om enige reden anderszins. DigiH BV zal een dergelijke buitengebruikstelling in beginsel zo veel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en proberen de Gebruiker tijdig op de hoogte te stellen van een geplande buitengebruikstelling. DigiH BV zal wegens enige buitengebruikstelling van DigiH nooit tot enige schadevergoeding aan de Gebruiker gehouden zijn.

8.3 Opgegeven termijnen voor een tijdelijke buitengebruikstelling of onderhoud zijn indicatief en zijn nooit fatale termijnen.

8.4 DigiH BV besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website van DigiH en de vermelding van de Zorgverlener in het zoek- en verwijssysteem. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. DigiH BV aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

9. Kwaliteitsnormen

9.1 Om een hoge kwalitatieve dienstverlening te borgen, is de Zorgverlener verplicht om de via DigiH ontvangen verwijzingen tijdig en correct op te volgen.

9.2 DigiH BV vindt het belangrijk dat DigiH een representatief platform blijft. De Wederpartij zal geen content publiceren of diensten aanbieden via DigiH die in strijd zijn met het Nederlands recht. Daarmee bedoelen we onder andere informatie die als onjuist, smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haat zaaiend of discriminerend kan worden aangemerkt, informatie die zonder toestemming van de rechthebbende wordt aangeboden of informatie die de privacy van andere personen schendt.

9.3 Als er toch informatie als hiervoor bedoeld wordt gepubliceerd of aangeboden via DigiH, dan heeft DigiH BV het recht om het materiaal te verwijderen of niet langer toegankelijk te maken. Ook kan DigiH BV de Overeenkomst met de Wederpartij beëindigen.

9.4 Bij eventuele klachten van patiënten of Zorgverwijzers dient de Zorgverlener zijn/haar volle medewerking te verlenen bij het oplossen van die klacht.

10. Uitvoering van de Overeenkomst

10.1 Alle diensten die door DigiH BV worden verleend in de uitvoering van de Overeenkomst, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen. Er is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van DigiH BV.

10.2 Opgegeven termijnen voor de dienstverlening van DigiH BV zijn indicatief en zijn nooit fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient DigiH BV eerst schriftelijk in gebreke gesteld te worden.

10.3 Tenzij anders overeengekomen, omvat de opdracht van DigiH BV nooit het controleren van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door de Zorgverlener, Zorgverwijzer of Gebruiker aangeleverde gegevens en informatie.

11. Opzegging, opschorting en ontbinding

11.1 De registratie van de Wederpartij, en dus de Overeenkomst, geldt steeds voor de duur van 12 maanden. Na verstrijken van een periode van 12 maanden wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden.

11.2 Iedere Partij kan de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van het contractjaar.

11.3 Als DigiH BV of de Zorgverlener de Overeenkomst met DigiH BV, om welke reden dan ook, voortijdig opzegt of beëindigt, dan vindt geen (gedeeltelijke) restitutie plaats van de vooruitbetaalde jaarlijkse vergoeding.

11.4 DigiH BV heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden zonder dat zij verplicht is tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, als:

 • de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • DigiH BV ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van DigiH BV gevergd kan worden dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • klachten van patiënten over de betreffende Zorgverlener daartoe aanleiding geven;
 • de Wederpartij niet de gevraagde zekerheid verstrekt voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst; of
 • er sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van DigiH.

De Wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die bij DigiH BV direct of indirect (zijn) ontstaan.

11.5 Als de Overeenkomst tussen Partijen wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van DigiH BV op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

11.6 In geval van liquidatie, (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging ten laste van de Zorgverlener (langer dan drie maanden), schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Zorgverlener niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het DigiH BV vrij om de Overeenkomst direct op te zeggen en/of de opdracht of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van DigiH BV tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van DigiH BV op de Zorgverlener zijn in dit geval direct opeisbaar.

11.7 Na beëindiging van de Overeenkomst heeft DigiH BV het recht om het account van de Wederpartij en de daarop ingevoerde gegevens te verwijderen.

12. Overmacht

12.1 DigiH BV is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW).

12.2 Naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop DigiH BV geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor DigiH BV niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. DigiH BV kan zich ook beroepen op overmacht als de overmacht intreedt nadat DigiH de Overeenkomst had moeten nakomen.

12.3 DigiH BV heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tijdens de periode dat de overmacht plaatsvindt. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van schade als deze periode van overmacht langer dan drie maanden voortduurt.

13. Vergoedingen en betaling door Zorgverlener (LET OP: geldt niet voor Zorgverwijzer!)

13.1 De Zorgverlener is voor DigiH een nader te bepalen vergoeding verschuldigd aan DigiH BV.

13.2  DigiH BV kan de bij haar geldende tarieven jaarlijks aanpassen, maar zal nooit meer bedragen dan €50 per Zorgverlener per jaar (exclusief BTW en exclusief prijsindexatie). Een prijswijziging zal ten minste drie maanden voor ingang van de nieuwe tarieven worden gecommuniceerd op de website www.digih.nl. Indien de Zorgverlener niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is de Zorgverlener gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.

13.3 Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde en/of overeengekomen vergoedingen.

13.4 De Zorgverlener is de vergoeding jaarlijks per vooruitbetaling verschuldigd. Betaling vindt de eerste keer plaats via iDeal en vervolgens via automatisch incasso.

13.5 Bij niet of niet-tijdige (vooruit)betaling, wordt het gebruiksrecht en de toegang tot het account en daarmee Portfolio van DigiH geweigerd. Ook kan het account en daarmee Portfolio inactief worden gemaakt, waardoor deze (nog) niet, of niet langer, zichtbaar is voor Gebruikers.

13.6 Als DigiH BV of de Zorgverlener de Overeenkomst met DigiH BV, om welke reden dan ook, voortijdig opzegt of beëindigt, dan vindt geen (gedeeltelijke) restitutie plaats van de vooruitbetaalde jaarlijkse vergoeding.

13.7 DigiH BV heeft het recht om de overeengekomen prijs voor het gebruik van DigiH te wijzigen, zonder dat de Zorgverlener het recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden, als de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting uit de wet of regelgeving. Als de prijsverhoging niet het gevolg is van een bevoegdheid of verplichting uit de wet of regelgeving, dan heeft de Zorgverlener het recht om de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum dat de prijswijziging aanvangt.

13.8 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

13.9 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Zorgverlener niet op.

14. Aansprakelijkheid

14.1 Eventuele aansprakelijkheid van DigiH BV blijft altijd slechts beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.

14.2 DigiH BV en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van:

 • door de Zorgverlener, Zorgverwijzer of Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
 • de (tijdelijke) onbereikbaarheid van DigiH of errors in DigiH;
 • de wijze van het gebruik van DigiH door Zorgverlener, Zorgverwijzer, Gebruiker of derden;
 • de verwijzing die plaatsvindt via DigiH;
 • een (beperkte) betrouwbaarheid of actualiteit op de website van DigiH;
 • het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen, virussen, verminking van informatie, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of functionaliteiten in DigiH;
 • omstandigheden die buiten de macht van DigiH BV liggen.

14.3 DigiH BV biedt geen garantie met betrekking tot de resultaten van het gebruik van DigiH en de beschikbaarheid van DigiH.

14.4 Het verzorgen van behandelingen door Zorgverleners aan derden, gebeurt altijd voor rekening en risico van de Zorgverlener. DigiH BV, is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die derde(n) of Gebruikers lijden ten gevolge van gebruik van DigiH en de daaruit voortkomende dienstverlening.

14.5 De aansprakelijkheid van DigiH BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt tot ten hoogste het gefactureerde bedrag aan de Zorgverlener over het laatste contractjaar. Ten opzichte van de Zorgverwijzer accepteert DigiH BV geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van DigiH.

14.6 DigiH BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DigiH BV aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan DigiH BV toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij of Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.7 DigiH BV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

14.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als DigiH BV de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove schuld.

15. Vrijwaring

15.1 De Wederpartij garandeert aan DigiH BV dat de informatiedragers, elektronische bestanden, software en soortgelijke bestanden vrij zijn van virussen en defecten, en vrijwaart DigiH BV voor eventuele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan ten gevolge van het gebruik hiervan.

15.2 Als de Wederpartij DigiH gebruikt of toepast, of derden in de gelegenheid stelt deze te gebruiken of toe te passen, dan vrijwaart de Wederpartij DigiH BV voor elke aansprakelijkheid ten gevolge van schade geclaimd door de Wederpartij en/of derden. Deze vrijwaring geldt uitdrukkelijk voor eventuele aanspraken die DigiH BV ontvangt van patiënten i.v.m. de verleende diensten/zorg door de Zorgverlener.

16. Intellectuele eigendom en auteursrechten

16.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt DigiH BV zich de rechten en bevoegdheden voor die DigiH bV toekomen op grond van de Auteurswet en de wet op de naburige rechten. DigiH BV behoudt altijd alle rechten van DigiH en de door haar gemaakte plannen, documenten, software, afbeeldingen, tekeningen, animaties en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Voor zover een dergelijk intellectueel eigendomsrecht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend DigiH BV daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

16.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen of DigiH te verwijderen, te wijzigen, te kopiëren en/of na te maken.

17. Onderzoeksplicht en reclamering

17.1 DigiH BV hecht veel waarde aan een succesvolle uitvoering van haar dienstverlening. Als de Wederpartij toch een tekortkoming of verbeterpunt constateert, dan dient de Wederpartij dit binnen 30 dagen na het ontstaan van de tekortkoming of het verbeterpunt te melden aan DigiH BV.

17.2 Het indienen van klachten ontslaat de Wederpartij nooit van diens afname- en betalingsverplichting ten opzichte van DigiH BV.

17.3 DigiH BV is niet verplicht om klachten in behandeling te nemen die niet tijdig zijn gemeld.

17.4 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ten opzichte van DigiH BV en de door DigiH BV bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.

18. Vertrouwelijkheid

18.1 De Wederpartij verbindt zich – behoudens de wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – tot strikte geheimhouding van al hetgeen hem/haar in het kader van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is. Dit omvat onder meer, maar niet uitsluitend, alle gegevens die een Zorgverlener via DigiH van een patiënt ontvangt. De door de Zorgverlener verkregen informatie wordt slechts aangewend voor het doel waarvoor deze gegevens door DigiH BV aan hem/haar zijn verstrekt.

19. Privacy

19.1 DigiH BV is bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houdt hiermee rekening bij het verwerken van de (persoons)gegevens van de Zorgverlener en/of Gebruiker. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of (ii) DigiH BV een wettelijke plicht heeft om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) DigiH BV hiervoor expliciete toestemming heeft gekregen van de Gebruiker; of (iv) als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. DigiH BV heeft bij het gebruik van DigiH geen toegang tot de persoonsgegevens van andere Gebruikers dan de Zorgverlener.

19.2 De Wederpartij is ook bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houdt hiermee rekening bij het verwerken van de (persoons)gegevens van de Gebruiker. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of (ii) de Wederpartij een wettelijke plicht heeft om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) de Wederpartij hiervoor expliciete toestemming heeft gekregen van de Gebruiker; of (iv) als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is.

19.3 De verwerking van de persoonsgegevens van Gebruiker vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Wederpartij. De Wederpartij zal eventuele persoonsgegevens van Gebruikers niet buiten de Europese Economische Ruimte verwerken. Daarnaast zal de Zorgverlener de Gebruiker zelf goed en overzichtelijk informeren over het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker. Ook richt de Wederpartij een procedure in voor het geval dat er sprake is van een data-lek en draagt hij/zij zorg voor passende beveiligingsmaatregelen.

19.4 Zoals vermeld in dit artikel heeft DigiH BV toegang tot de gegevens van de Wederpartij. Deze gegevens kan zij rechtstreeks krijgen van de Zorgverlener of worden door derden aan haar verstrekt. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens bestaat geen verplichting om een verwerkersovereenkomst te sluiten aangezien. DigiH BV stelt voor de verwerking van deze persoonsgegevens zelf het doel en de middelen vast en kan in dit verband worden gezien als verwerkingsverantwoordelijke.

20. Toepasselijk recht en geschillen

20.1 Op alle rechtsbetrekkingen met DigiH BV is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

20.2 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van DigiH BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

20.3 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil onderling op te lossen.